Praktisch

        

voor inlichtingen en verhuringen:

Wegens Corona zijn alleen vergaderingen met syndicus toegelaten. Alle andere activiteiten zijn verboden.

 

voor vergaderingen, workshops, cursussen, infosessies, quizavonden:

contacteer Ivo Van Kerkhove

info.zaaldrakenhof@telenet.be

 

voor feesten: feesten kunnen alleen op zaterdag

contacteer Danny Van Goethem

03-289 93 85

daniel.van.goethem@telenet.be

 

Zaal Drakenhof

Boekenberglei 213 -217 2100 Deurne

www. zaaldrakenhof.be

 

Huishoudelijk reglement

(versie oktober 2018)

 

Toegang en sleutels

De sleutel wordt overhandigd op dag en uur die met de zaalverantwoordelijke afgesproken wordt. Indien de huurder deze afspraak niet respecteert, wordt de sleutel niet overhandigd.

De sleutel van de zaal zal pas overhandigd worden als de huurder betalingsbewijzen van de huursom en waarborg kan voorleggen.

 

Het toilet van zaal 1 en café wordt ook gebruikt door de chauffeurs van De Lijn. De huurder is verplicht deze personen toe te laten.

 

Staat van de lokalen bij begin en einde van de overeenkomst

Bij overhandiging van de sleutel wordt de staat van de zaal gecontroleerd op mogelijke gebreken en wordt een check-list ingevuld. Deze check-list moet door de huurder ook ingevuld worden bij het vertrek De ingevulde en ondertekende check-list moet samen met de sleutel overhandigd worden aan de verantwoordelijke van de zaal.

Indien de check-list niet ingevuld en ondertekend wordt, zal een bedrag van 50€ ingehouden worden van de waarborg.

De zaal/zalen moeten op het (op het contract vermelde) einduur opgeruimd en gepoetst zijn volgens de hieronder vermelde richtlijnen. Dus NIET bij het afleveren van de sleutels.

Bij ontvreemding, beschadiging of  breuk worden de onkosten in rekening gebracht.

 

Afspraken i.v.m. drankverbruik, frituurketel en etensresten:

·      

Bieren en frisdranken.In de huurprijs is een forfait voor het meebrengen van eigen drank voorzien. Indien de huurder dranken van de zaal afneemt is dit inbegrepen in de huurprijs tot een totaal van 100,00€. Indien er voor meer dan 100,00€ dank van de zaal gebruikt wordt, zal het gedeelte boven 100,00€ aangerekend worden aan de geldende zaalprijzen.
Door de zaalverantwoordelijke wordt een stock opgemaakt bij de aanvang en bij het einde van de verhuring.

·      

Frituurketel: huurder brengt zelf frituurolie mee (geen vet!). Na gebruik wordt de frituurolie door de huurder meegenomen.

·      

Leeggoed (door huurder meegebrachte flessen/bokalen) dient door de huurder meegenomen te worden.

·      

Voor achtergebleven leeggoed of frituurolie wordt € 20,00 vervoerskost aangerekend.

·      

Etensresten moeten door de huurder meegenomen worden en mogen niet ter plaatse achtergelaten worden. Indien etensresten achtergelaten worden, wordt €20,00 aangerekend.

 

Het is verboden

·      

versiering aan te brengen zonder toelating; de versiering dient achteraf volledig verwijderd te worden; veroorzaakte schade wordt aangerekend; alle versiering dient onbrandbaar te zijn.

·      

duimspijkers, nietjes of spijkers te gebruiken en aan te brengen in muren, deuren of ander houtwerk;

·      

de verlichting te wijzigen;

·      

kaarsverlichting  te plaatsen (verboden door dienst brandbeveiliging);

·      

vetten, soep, …  in de gootsteen of toiletten te gieten.

 

Algemene richtlijnen

·      

Er geldt een algemeen rookverbod in alle zalen.

·      

Alle afval dient gesorteerd te worden volgens door de Stad Antwerpen opgelegde normen. De huurder dient eigen afval mee te nemen. De huurder mag de afvalcontainers voor restafval gebruiken maar slechts in zoverre er ruimte is.

Indien er afval achtergelaten wordt zal per afvalzak een bedrag van 10,00€ aangerekend worden.

·      

Na gebruik dienen de tafels, het gerief, de vuren, de gasovens, de vaatwasser en de keuken gereinigd te worden.

·      

Alle kasten dienen terug ingeladen te worden volgens de aanduidingen en foto's op de kasten.

·      

De gebruikte lokalen worden na afloop geveegd.

·      

Tafels en stoelen worden teruggezet op de oorspronkelijke plaats volgens het aanwezige zaalplan.

·      

Bij het verlaten van de lokalen wordt alle verlichting gedoofd

OPGELET: geen zekeringen uitschakelen gezien in werking zijnde koelkasten

·      

De thermostaat van de centrale verwarming wordt op “0” gedraaid;

·      

Alle deuren worden zorgvuldig afgesloten.

Indien deze regels niet nageleefd worden, zal een vergoeding van 50€ afgehouden worden van de waarborg.

 

Burenhinder en lawaaihinder

De huurder is verantwoordelijk voor wat betreft burenhinder en lawaaihinder. Indien er op straat gerookt wordt dient dit kalm en rustig te gebeuren zonder overlast voor omwonenden. In geval van overlast zal de politie verwittigd worden.

 

Afspraken i.v.m. SABAM

Indien het gebruik van de zaal geen louter privédoeleinden betreft, dient de gebruiker zich zelf in regel te stellen met SABAM en de belastingsdiensten van de Stad Antwerpen en tevens na te gaan of een regeling betreffende de “billijke vergoeding” (ingevolge wet van 30/06/94 en K.B. van 12/04/99) dient genomen te worden. Vraag hiervoor het vereiste formulier.

Bij het niet naleven van deze punten wijst Vzw Dekanaat Antwerpen Regio Deurne/Merksem - zaal Drakenhof, alle verantwoordelijkheid af.

 

Afspraken i.v.m. FAVV

Indien gebruik wordt gemaakt van de keuken om voeding te bereiden, is volgens het reglement van het  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het bedienend personeel verplicht in het bezit te zijn van een medisch attest; dit kan steeds  gecontroleerd worden.

 

Afspraken i.v.m. verzekeringen

De vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele beschadigingen of diefstal van persoonlijke bezittingen van de gebruikers of genodigden, noch voor gebeurlijke ongevallen. De gebruiker/huurder dient desgevallend zelf hiervoor een speciale verzekering af te sluiten.

 

 

De gebruiker/huurder verklaart hierbij uitdrukkelijk, alleen en hoofdelijk, verantwoordelijk te zijn voor alle beschadigingen aan gebouw, meubilair, goederen, materiaal en alle andere accommodatie van de zaal, alsook voor elke ontvreemding, die veroorzaakt werden door hem/haarzelf of door een of meerdere van de genodigden of aanwezige personen. Tevens verbindt de gebruiker/huurder zich ertoe elke veroorzaakte beschadiging, breuk van glazen, borden , kopjes, materiaal, onmiddellijk te melden aan de zaalverantwoordelijke en gaat tevens uitdrukkelijk akkoord, zonder discussie elke schade te vergoeden.

 

Dit huishoudelijk reglement maakt integraal deel uit van de overeenkomst tussen Zaal Drakenhof en de huurder.

 

Datum

 

Contract:

 

Naam en adres huurder:

 

 

De huurder verklaart dit huishoudelijk reglement gelezen te hebben en aanvaardt de bepalingen ervan zonder voorbehoud.

 

Handtekening

 

 

De waarborg is onze garantie dat de zalen goed gebruikt worden. Dat is in het voordeel van latere huurders.

Onze ervaring is dat de enige manier om dit te bereieken erin bestaat om de waarborg te gebruiken om te zorgen dat de huurders zich houden aan de bepoalingen van het huishoudelijk reglement.

De aangerekende kosten betreffen de tijd die we moeten presteren om de tekortkomingen in orde te maken.

 

Overzicht van mogelijke tekortkomingen en welke bedragen daarvoor worden aangerekend.

 

Checklist niet onderetekenen en terugbezorgen                                                       50,00€

Sleutel niet terugbezorgen                                                                                  200,00€

Verwarming niet op 0 zetten                                                                                 25,00€

Vaatwasser niet afzetten, ledigen en vuil water laten aflopen                                     25,00€

Vuren en ovens niet gereinigd                                                                               25,00€

Tafels en stoelen niet op de juiste plaats terugzetten                                               25,00€

Lokalen niet bezemschoon achterlaten                                                                   25,00€

Leeggoed en/of frituurolie achterlaten                                                                    20,00€

Lichten niet doven                                                                                              10,00€

Zekeringen uitschakelen                                                                                      10,00€

Afval niet sorteren in juiste bakken                                                                        25,00€

Afval dat niet meer in de afvalbakken past niet meenemen: per zak                           10,00€

Geluidoverlast zowel van muziekinstallatie als lawaai op straat                                  50,00€